Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Ochranu údajov fyzických osôb zakotvuje článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

 

Pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov sú stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

V zmysle nariadenia GDPR:

 

 • dotknutou osobou je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, t.j. osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby,
 • osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.

 

Spoločnosť TP real estate s.r.o., sídlo: Ulica 1. mája 98/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 50 184 482, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 65115/L ako prevádzkovateľ týmto v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa:             

 

TP real estate s.r.o., sídlo: Ulica 1. mája 98/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 50 184 482, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 65115/L

 

e-mail:                              info@residence-real.sk

telefonický kontakt:          +421 901 705 701

 

Zodpovedná osoba:      

 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, a to prostredníctvom poverených osôb, ktoré ich spracovávajú podľa pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov spracúvaných v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe v informačných systémoch prevádzkovateľa využíva primerané technické, organizačné, personálne bezpečnostné opatrenia zamerané najmä na zabránenie neoprávneného prístupu k osobným údajom, neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a ich ochranu pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou, zmenou, odcudzením, či neoprávneným poskytnutím, a zaistenie bezpečnosti informačných systémov prevádzkovateľa vrátane obnovy dát v prípade bezpečnostného incidentu.

 

Účel spracúvania osobných údajov:       

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za nasledovnými účelmi:

 

 1. poskytovanie realitných služieb a ďalších služieb súvisiacich s predajom, prenájmom a kúpou nehnuteľnosti v súlade a podľa podmienok stanovených v zmluve uzatvorenej s klientom;
 2. plnenie záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia zmlúv
 3. zaradenie klientov do databázy prevádzkovateľa pre zasielanie informačných newslettrov
 4. plnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa
 5. vedenie účtovníctva a personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov); plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovnoprávnym vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom tvorí:

 

 • plnenie zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom pri spracúvaní osobných údajov za účelom uvedenom v bodoch A, B;
 • súhlas dotknutej osobypri spracúvaní osobných údajov za účelom uvedenom v bode C; a
 • splnenie povinnosti ustanovenej osobitným zákonom pri spracúvaní osobných údajov za účelom uvedenom v bodoch D a E.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracováva pri výkone svojej podnikateľskej činnosti osobné údaje dotknutých osôb nasledovných kategórií:

            

 • klienti prevádzkovateľa zaradení do databázy prevádzkovateľa;
 • klienti prevádzkovateľa, s ktorými uzatvoril zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie realitných služieb;
 • zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

 

Príjemcami osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty:

 

 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných za účelom uvedenom v bode A, B:

 

 1. realitní makléri prevádzkovateľa, ktorí majú uzatvorenú s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov
 2. orgány štátnej správy a verejnej moci
 3. orgány činné v trestnom konaní
 4. súdy, exekútori, advokáti
 5. finanční poradcovia, finančné inštitúcie
 6. znalci z odboru oceňovania nehnuteľností
 7. poskytovatelia služieb spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti
 8. správca bytového domu

 

 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných za účelom uvedenom v bode C:

 

 1. realitní makléri prevádzkovateľa, ktorí majú uzatvorenú s prevádzkovateľom sprostredkovateľskú zmluvu v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov

 

 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných za účelom uvedenom v bodoch D a E:

 

 1. orgány štátnej správy a verejnej moci
 2. orgány činné v trestnom konaní
 3. súdy, exekútori

 

Príjemcom osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom môžu byť aj subjekty dodávajúce prevádzkovateľovi služby, napr. IT služby, služby vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, poštové služby (ďalej aj len „Externé subjekty“). Prevádzkovateľom vybrané Externé subjekty sú subjekty, ktoré vzhľadom na svoju odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť zaručujú bezpečnosť a ochranu spracúvaných osobných údajov v súlade s internými predpismi prevádzkovateľa a podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie:

 

Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe v informačných systémoch používaných prevádzkovateľom pri výkone jeho podnikateľskej činnosti.

 

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na podklade právneho základu:

 

 • súhlas dotknutej osoby, t.j. osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom uvedenom v bode C, je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať len počas doby platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi dotknutou osobou, t.j. odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov až do uplynutia doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr;

 

 • plnenie zmluvy, t.j. osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom uvedenom v bode A a B, je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať len počas doby trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a desať rokov po ukončení zmluvného vzťahu;

 

 • splnenie zákonnej povinnosti, t.j. osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom uvedenom v bode D a E, je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:

 

Osobné údaje získané prevádzkovateľom pochádzajú z nasledovných zdrojov:

 

 • priamo od fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu,
 • priamo od fyzických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie
 • priamo od fyzických osôb, ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah

 

Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte právo:

 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledovné informácie:

 

 1. účely spracúvania osobných údajov,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 4. doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie,
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov,
 6.              právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle článku 34 nariadenia GDPR,
 7.              právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 8. akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 9.              v prípade existencie automatického rozhodovania vrátane profilovania aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 10.              ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, právo na informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu.

 

Prevádzkovateľ Vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

 • na opravu osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

 • na vymazanie osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak   neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia GDPR;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie  alebo práva Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

 

Ako dotknutá osoba nemôžete uplatniť právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že spracúvanie osobných údajov je potrebné na účely uvedené v článku 17, ods. 3 nariadenia GDPR.

 

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

 1. ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 • na prenosnosť osobných údajov

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo na plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil.

 

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknutý článok 17 nariadenia GDPR upravujúci právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 /2/ 3231 3214

web: www.dataprotection.gov.sk

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.